Publikace

Ševčík, M., Hájek, M., Mikulková, A. (2014): Specifics in the introduction of sustainability reporting by companies in the forestry sector. Journal of Forest Science, sv. 60/6, str. 226-235.

Lípa, J., Hájek, M. (2014): Organizational Arrangenment of Environmental Protection in the City of Prague. SCIENTIA AGRICULTURAE BOHEMICA 45 (4): 238-246.

Hájek, M., Lípa, J. (2015): Evaluation of ecosystem services from urban forests in the city of Prague. Lesnícky časopis 61(1): 52-57.

Mikulková, A., Hájek, M., Štěpánková, M., Ševčík, M. (2015): Forest certification as a tool to support sustainable development in forest management. Journal of forest science 61/8: 359-368.

Nikodemus, A., Hájek, M. (2015): Namibia’s National Forest Policy on Rural Development – A Case Study of Uukolonkadhi Community Forest. Agricultura tropica and subtropica 48/1-2: 11-17.

Kubáňková, M., Hájek, M., Votavová, A. (2016): Environmental and social value of agriculture innovation. Agric.Econ – Czech, 62 (3): 101–112.

Hájek M. (2013): Problematika externalit při využití environmentálního manažerského účetnictví v lesním hospodářství. Zprávy lesnického výzkumu, Svazek 58/3: 85-89.

Ševčík, M., Hájek, M., Mikulková, A. (2014): Specifics in the introduction of sustainability reporting by companies in the forestry sector. Journal of Forest Science, 60/6: 226-235.

Lípa, J., Hájek, M. (2014): Organizational Arrangenment of Environmental Protection in the City of Prague. SCIENTIA AGRICULTURAE BOHEMICA 45 (4): 238-246.

Hájek, M., Lípa, J. (2015): Evaluation of ecosystem services from urban forests in the city of Prague. Lesnícky časopis 61(1): 52-57.

Mikulková, A., Hájek, M., Štěpánková, M., Ševčík, M. (2015): Forest certification as a tool to support sustainable development in forest management. Journal of forest science 61/8: 359-368.

Nikodemus, A., Hájek, M. (2015): Namibia’s National Forest Policy on Rural Development – A Case Study of Uukolonkadhi Community Forest. Agricultura tropica and subtropica 48/1-2: 11-17.

Hyršlová, J., Vnoučková, L., Hájek, M. (2015): Koncepce udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti podniku chemického průmyslu. CHEMICÉ LISTY 109 (4): 319-326.

Hájek, M., Lípa, J., Kroutil, V. (2015): Ecosystem functions of forests in Prague and their valuation. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 67 p.

Hájek, M.: Struktura výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí v ČR. Finance a úvěr 1-2/2003, s. 60-74.

Fedorová A., Hájek M., Hyršlová J., Kocmanová A.: Environmentální management podniku: Environmentální účetnictví a rozhodovací úlohy. 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2004, 143 s. ISBN 80-7204-374-9.

Hájek, M., Ritschelová, I.: Výdaje na ochranu životního prostředí – stimul pro regionální rozvoj. Obec a finance 4/2004.

Hyršlová J., Špaček L., Hájek M.: Environmental Management Accounting: Information Support of Company Management. Sci.Pap.Univ. Pardubice, Ser.A, 11, 251-259 (2005). ISSN 1211-5541. ISBN 80-7194-832-2.

Hyršlová J., Hájek M.: Environmental Management Accounting in the Framework of EMAS II in the Czech Republic in Rikhardsson P. M., Bennett M., Bouma J. J. and Schaltegger S. (Eds.) Implementing Environmental Management Accounting: Status and Challenges Netherlands, Springer (2005), 279-295, ISBN 1-4020-3371-0.

Hájek, M.: Environmentální daně a daňová reforma v členských státech OECD. Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR. Sborník příspěvků ke studiu problematiky. Studia Oecologica XIII. Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem 2005. ISBN 80-7044-654-4. s. 74-91.

Ritschelová-I;Obršálová-I;Hájek-M.: The Strategy of Environmental Protection Financing in the CR after EU Accession. SAJOSPS - South Asian Journal of Socio-Political Studies 12/2005. pp. 63-65. SAJOPS &Sr. Faculty, PG & Research Dept of Political Science, Keralia.

Hájek, M.: Hodnocení externalit při výrobě energie a podpora obnovitelných zdrojů energie. Energie kolem nás 1/2005, s. 44-45.

Hyršlová J., Hájek M.: Environmental Accounting – An Important Part of an Information System in the Conditions when the Company Approach to the Environment Influences its Prosperity. Scientific Journal Vilnius University, Faculty of Economics, Lithuania „Management“, (2006) 1822 - 3133.

Hyršlová J., Hájek M., Vávra J.: Environmental Communication of Companies with External Interested Parties within the Framework of EMS. Sci. Pap. Univ. Pardubice, Ser. A, 12, p. 145-156, (2006). ISSN 1211-5541.

Hájek, M.: Reform of Industrial Zone Subsidies in the Czech Republic in Subsidy Reform and Sustainable Development. OECD Paris 2006, s.125-130.

Ritschelová, I. a kol.: Politika životního prostředí. Environmentální management 9. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2006, kap. 3, 6.

Hyršlová J., Hájek M.: Environmental Management Accounting in Czech Companies that Have Implemented Environmental Management Systems in Schaltegger S., Bennett M., Burritt R. (Eds.) Sustainability Accounting and Reporting Netherlands, Springer (2006), 433-456, ISBN 1-4020-4079-2.

Hájek, M.: Vývoj cen energií a dopady na životní prostředí. Zpravodaj MŽP 2/2006, s. 28-29.

Hájek, M.: Výdaje místních rozpočtů na ochranu životního prostředí stoupají. Zpravodaj MŽP 10/2006, s. 14.

Hájek, M.: Je větrná energetika konkurenceschopná? Zpravodaj MŽP 10/2006, s. 21.

Hyršlová J., Hájek M.: Využití environmentálního manažerského účetnictví (EMA) v rámci hodnocení investičních projektů. Planeta, XIV, 2/2006, s. 19-21, (2006) 1801-6898.

Hájek, M.: Podpora využívání biomasy pro výrobu elektřiny. Ekologie a právo 05/2006, s. 2 – 5.

Hájek, M.: Aplikace zákona o OZE z pohledu MŽP. Teplo technika plynárenství 2/2007, Teplárenské sdružení České republiky Pardubice, s. 5,6.

Hájek, M.: Poplatky za znečišťování ovzduší – historie, současnost a budoucnost. Ekologie a právo 02/2007, s. 2-8.

Ritschelová, I. a kol.: Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků. CENIA, Praha 2008, ISBN 978-80-85087-68-0.

Kollarová, H. a kol.: Environmentální technologie a ekoinovace v České republice. CENIA 2009, ISBN 978-80-85087-69-7

Hájek M.: Sledování externalit v environmentálním manažerském účetnictví. Studia Oecologica, roč. IV, 1/2010, UJEP Ústí nad Labem, s. 66-74, ISSN 1802-212X.

Hájek M.: Struktura  výdajů z územních rozpočtů na biodiverzitu a lesní hospodářství v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, Svazek 55, Special 2010, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady, s. 85-89, ISSN 0322-9688.

Kubátová, K. (ed.) Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 164 s, ISBN 978-80-7357-609-7.

Hájek, M. (ed.) Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Univerzita Pardubice, 2011, 277 s, ISBN 978-80-7395-424-6.

Soukopová, J. a kol.: Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Littera, 2011. ISBN 978-80-85763-60-7

Hájek M., Pulkrab K., Hyršlová J.: Forestry Externalities in the Environmental Management Accounting System. Problems ofManagement in the 21st Century, vol. 5, 2012, Scientific Methodical Center "Scientia Educologica", Lithuania, s. 31-45, ISSN 2029-6932.