Reference

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - životopis
Studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně, lesnické fakultě, kterou ukončil  v roce 1975. V roce 1987 ukončil tříleté postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru finanční politiky se zaměřením na veřejné finance. V letech 1991 až 1998 absolvoval dálkové doktorandské studium v oboru „Ekonomika a řízení podniku“ na České zemědělské univerzitě v Praze a obdržel akademicko-vědecký titul „doktor“. V roce 2003 obhájil habilitační práci na téma  "Efektivnost politiky životního prostředí" a získal titul "docent". Od roku 1994 působí jako externí učitel na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
Po ukončení studia na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně byl zaměstnán u Severočeských státních lesů Teplice. Od roku 1985 do roku 1998 byl zaměstnán na ministerstvu financí, kde byl odpovědný za oblast financování ochrany životního prostředí
v ČR. Poté pracoval na Ministerstvu životního prostředí ve funkci ředitele odboru ekonomiky životního prostředí a náměstka ministryně životního prostředí.

DÚ 04 - Mikroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí projektu UNDP č. CEH/93/007/99 "Ekonomické informace, účetnictví a nástroje pro ochranu životního prostředí v České republice".

Členství v pracovní skupině OSN pro přípravu metodiky environmentálního manažerského účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje.

Příprava technické normy „Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec“ (ČSN EN ISO 14051).

Expert UNDP/GEF Danube Pollution Reduction Programme v letech 1996-1999

Řešení významných projektů:

Spoluřešitel projektu UNDP č. CEH/93/007/99 "Ekonomické informace, účetnictví a nástroje pro ochranu životního prostředí v České republice". HÚ 04 - Mikroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí.

Spoluřešitel projektu GAČR (registrační číslo 402/06/1100) „Udržitelné manažerské účetnictví a reporting a jeho aplikace v podmínkách lesního hospodářství a průmyslových podniků“.

Spoluřešitel projektu NAZV (QJ1220313) „Diferenciace intenzit a postupů pro řízení ve vztahu k zajištění biologické rozmanitosti lesů a ekonomické únosnosti lesního hospodářství“.

Spoluřešitel projektu NAZV (43170/2014) „Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního v České republice“.

Hlavní řešitel projektu TAČR TD020112 (2014-2015) - Regulace veřejných služeb ve vodním hospodářství se zaměřením na dodávky pitné vody a odkanalizování obyvatel.

Spoluřešutel projektu CBCSD (2015-2016) - Zavedení nefinančního reportingu podle metodiky GRI ve Skupině ČEZ.