Služby

Zaměření činnosti

Zavádění nákladového účetnictví materiálových toků podle technické normy „Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec“ (ČSN EN ISO 14051).

Zavádění environmentálního manažerského účetnictví podle metodiky „International Guidance Document: Environmental Management Accounting” vydané Mezinárodní federací účetních (IFAC) v roce 2005.

Zavádění manažerského účetnictví udržitelného rozvoje. Provádění hodnocení dopadů regulace (RIA) podle „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace“ z prosince 2011.

Provádění hodnocení korupčních rizik (CIA) podle metodiky zveřejněné vládou ČR dne 30.1.2013.

Provádění ekonomických analýz.

Výzkum a vývoj v oblasti společenských věd.

Lektorská a poradenská činnost